موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

دوستی‌

01

دوستی‌ (مجموعه‌از چشم‌انداز امام‌علی(ع)) احمد رمضانی‌ به‌سفارش‌کانون‌اندیشه‌جوان‌ ناشر: مؤسسه‌فرهنگی‌دانش‌و اندیشه‌معاصر   مقدمه‌ دوستی‌یکی‌از موضوعات‌مهم‌اخلاقی‌و اجتماعی‌است‌که‌حجم‌زیادی‌از سخنان‌امام‌علی(ع) را به‌خود اختصاص‌داده‌است‌. در کلمات‌گرانبهای‌آن‌حضرت‌با دو نوع‌دوستی‌رو به‌رو هستیم‌: دوستی‌با خدا و دوستی‌بامردم‌. در این‌دفتر، مسائل‌زیر پیگیری‌می‌شود: ۱. اجتماعی‌بودن‌انسان‌، ضرورت‌و اهمیّت‌دوستی‌و نقش‌آن‌درسرنوشت‌بشر ۲. رازهای‌پیدایش‌و بقای‌دوستی‌ ۳. آفات‌دوستی‌ ۴. صفات‌و ویژگی‌های‌دوستان‌شایسته‌و ناشایسته‌ ۵. حقوق‌دوستی‌.  ...

 

رازهای‌پیدایش‌و بقای‌دوست

01

رازهای‌پیدایش‌و بقای‌دوست ‌ از نظر علی‌(ع) ناتوان‌ترین‌مردم‌کسی‌است‌که‌نتواند دوستی‌بیابد و از اوناتوان‌تر کسی‌است‌که‌دوستانش‌را از دست‌بدهد. بررسی‌علل‌پیدایش‌وبقای‌دوستی‌از مهم‌ترین‌مسائلی‌است‌که‌انسان‌باید به‌آن‌توجّه‌کند. این‌عوامل‌بسیار متعدد است‌. در نگاه‌امام‌علی‌(ع) بخشی‌از عوامل‌پیدایش‌وبقای‌دوستی‌عبارت‌است‌از:   أ. سازگاری‌جان‌ها جان‌ها چون‌سپاهیان‌مجهزند. آن‌ها که‌یکدیگر را بشناسند، الفت‌می‌گیرند و آن‌ها که‌یکدیگر را نشناسند، اختلاف‌می‌یابند. گاه‌انسان‌، با آن‌که‌برای‌نخستین‌بار شخصی‌را دیده‌است‌، گرایشی‌خاص‌به‌او احساس‌می‌کند.این‌پدیده‌رهاورد آشنایی‌و همانندی‌روان‌ها است‌....

 

حقوق دوستی‌

01

حقوق دوستی‌   بعد از این‌که‌رابطه‌دوستی‌بین‌دو یا چند نفر پایه‌ریزی‌شد، هر یک‌بردیگری‌حقوقی‌دارد که‌رعایت‌آن‌ها الزامی‌است‌. امام‌صادق(ع) می‌فرماید: علی‌(ع) به‌طرف‌کوفه‌می‌رفت‌. کافری‌ذمی‌با آن‌حضرت‌همراه‌شد واز وی‌پرسید: «بنده‌خدا، کجا می‌روی‌؟»         امام‌پاسخ‌داد: «می‌خواهم‌به‌کوفه‌روم‌.» آن‌ها همراه‌شدند و به‌جایی‌رسیدند که‌راه‌مرد کافر جدا می‌شد. در این‌وقت‌، امیرمؤمنان‌(ع)همراه‌او روان‌شد. مرد ذمی‌با تعجب‌پرسید: «مگر نگفتی‌می‌خواهم‌به‌کوفه‌بروم‌؟» حضرت‌فرمود: «آری‌». مرد ذمی‌پرسید: «پس‌چرا راه‌خود...

 

چرا و چگونه‌بخوانیم‌؟

01

چرا و چگونه‌بخوانیم‌؟ (کتاب جوان) حسین‌سیّدی‌ساروی‌ به‌سفارش‌کانون‌اندیشه جوان‌ ناشر: مؤسسه‌فرهنگی‌دانش‌و اندیشه‌معاصر   چــراو چگونه بخوانیم‌؟   پیش‌گفتار امام‌علی‌(ع) : کتابها باغهای‌دانشمندان‌هستند.   ۱ـ کتاب‌چیست‌؟ کتاب‌، رسانه‌ای‌گروهی‌است‌که‌در آن‌مطالب‌قابل‌انتقال‌، ثبت‌شده‌است‌، و بازیابی‌مطالب‌آن‌، از نظر زمانی‌و مکانی‌محدودیت‌ندارد. نوع‌تهیه‌و نگارش‌کتاب‌در طول‌تاریخ‌متفاوت‌بوده‌و تدریجاًتکامل‌یافته‌است‌.   ۲ـ تاریخچه‌ی‌کتاب‌: کتاب‌سیری‌طولانی‌را برای‌رسیدن‌به‌شکل‌کنونی‌پشت‌سرگذاشته‌است‌که‌مراحل‌تحول‌و تکامل‌آن‌عبارت‌بوده‌از: سنگ‌نبشته‌،لوح فلزی‌، لوح‌گلین‌، لوح‌چوبین‌، تومار پاپیروس‌،...

 

مسئولیت هایاجتماعی

01

مسئولیت‌های‌اجتماعی‌   ۳۵. بدترین‌توشه‌آخرت‌   بِئْس‌َ الزّادُ اِلَی‌المَعادِ اَلعُدْوان‌ُ عَلی‌العِبادِ دشمنی‌با بندگان‌خدا، چه‌بد توشه‌ای‌برای‌آخرت‌انسان‌است‌!!   سعادت‌اخروی‌و حیات‌جاودانی‌بهشت‌را بدون‌زاد و توشه‌نمی‌توان‌بدست‌آورد. این‌دعوت‌و دستور صریح‌خداوند است‌که‌: «برای‌خود توشه‌برگیرید، که‌بهترین‌توشه‌ها تقوی‌است‌» و به‌همین‌جهت‌کسانی‌که‌گمان‌می‌کنند بدون‌فراهم‌کردن‌زاد و توشه‌و مجاهدت‌و تلاش‌برای‌بدست‌آوردن‌آن‌، می‌توان‌به‌رضایت‌الهی‌و بهشت‌جاودان‌دست‌یافت‌در گمراهی‌ِآشکاری‌بسر می‌برند. آری‌! بهشت‌را به‌بها دهند نه‌بهانه‌، گرچه‌خداوندعطوف‌و مهربان‌، با رحمت‌واسعه‌خود و مغفرت‌شامله‌اش‌،...

 

کتابنامه‌

01

کتابنامه‌   ۱ـ آئین‌مطالعه‌و یادگیری‌، ترجمه‌مهندس‌مرتضی‌نصرت‌، انتشارات‌بخش‌فرهنگی‌جهاد دانشگاهی‌دانشگاه‌شهید بهشتی‌، تهران‌، چ‌اول‌، ۱۳۷۱. ۲ـ اصول‌و روشهای‌تندخوانی‌، کاترین‌رودی‌، ترجمه‌سیدمرتضی‌میرهاشمی‌،ققنوس‌، تهران‌، چ‌دوم‌، ۱۳۷۳. ۳ـ پانصد نکته‌درباره‌مطالعه‌، فیل‌ریس‌، بیتا عسگری‌و گیتا عسگری‌، مدرسه‌،۱۵۱ ص‌. ۴ـ الثقافه‌العالمیه‌، العدد ۴۲، المحرم‌۱۴۰۹ ه . ۵ ـ چگونه‌کتاب‌بخوانیم‌؟ غلامحسین‌حسین‌زاده‌، انتشارات‌توحید، قم‌، چ‌چهارم‌، دی‌۱۳۶۰. ۶ـ چگونه‌مطالعه‌کنیم‌تا دانشجوی‌موفقی‌شویم‌؟ آدرین‌جانسن‌دکتر اوتیس‌د....

 

اصول‌رفتاری

01

اصول‌رفتاری‌   ۲۷. بزرگی‌ِ خالق‌و کوچکی‌ِ مخلوِق   عِظَم‌ُ الخالِق‌ِ عِنْدَک‌َ یُصَغِّرُ الَمخْلُوق‌فی‌عَیْنِک‌َ بزرگی‌و عظمت‌خالق‌نزد تو، موجب‌کوچکی‌ِ مخلوق‌در چشمت‌می‌شود.   «توحید» محور اصلی‌و زیربنای‌اساسی‌اسلام‌است‌. همه‌باورها و عقایداسلامی‌بر پایه‌«توحید» استوار است‌و پشتوانه‌نظری‌و عملی‌احکام‌ودستورات‌دینی‌نیز همین‌اصل‌اساسی‌«توحید» است‌. به‌همین‌جهت‌درک‌ِمفهوم‌عمیق‌و متعالی‌«توحید» و گام‌نهادن‌در مسیر عملی‌ِ توحید در مجموعه‌مکتب‌وحی‌، جایگاه‌بسیار مهمی‌دارد. از طرفی‌اعتقاد و قبول‌این‌اصل‌، مبداو...

 

خودیابی‌و خودسازی

01

خودیابی‌و خودسازی‌   ۹. خود را بشناسیم‌   هَلَک‌َ امْرُوٌ لَم‌ْ یَعْرِف‌ْ قَدْرَه‌ُ کسی‌که‌قدر و ظرفیت‌و ارزش‌خود را نداند، به‌هلاکت‌می‌افتد.   انسان‌، موجودی‌است‌که‌سیر کمالی‌و راه‌سعادت‌خود را، باید با استفاده‌از عقل‌و اراده‌خویش‌بیابد و با عزم‌و آگاهی‌ِ خود آن‌را بپیماید، دین‌حق‌رابشناسد و به‌راهنمایی‌اولیای‌الهی‌بدان‌گام‌نهد و به‌سوی‌نقطه‌مطلوب‌حرکت‌کند. صیرورت‌انسان‌به‌سوی‌کمال‌ِ مطلق‌، راهی‌جز این‌ندارد که‌انسان‌،خودش‌بخواهد که‌«راه‌» را...

 

ریشه‌ها و پایه‌ها

01

ریشه‌ها و پایه‌ها   ۱. چیستی‌ایمان‌ اَلایمان‌ُ مَعْرِفَه‌ٌ بِالقَلْب‌ِ وَاِقْرارٌ باللِّسان‌ِ وَعَمَل‌ٌ بِالاَرْکان‌ِ. ایمان‌حقیقی‌و راستین‌، عبارت‌است‌از: ۱) شناخت‌و معرفت‌قلبی‌، ۲) اظهار و اقرار زبانی‌، ۳) عمل‌و رفتار جسمی‌.   آیا از خود پرسیده‌اید که‌ایمان‌چیست‌؟ یا از دیگری‌، پاسخ‌چنین‌پرسشی‌را خواسته‌اید؟ کسانی‌هستند که‌گمان‌می‌کنند «ایمان‌»، صرفاً همان‌باور و قبول‌درونی‌وقلبی‌است‌و اگر کسی‌ایمان‌خود را اظهار...

 

چهل‌گام‌

01

چهل‌گام‌ علی‌ذوعلم‌ ‌به‌سفارش‌کانون‌اندیشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگی‌دانش‌و اندیشه‌معاصر   مقدمه‌ … خورشید را مگر می‌توان‌از تابیدن‌باز داشت‌؟ و ابر را از باریدن‌؟ وسایه‌سار را از لطافت‌؟ و اقیانوس‌را از خروش‌؟ و ژرفای‌آن‌را از صدف‌های‌پرگوهر؟ و چکاد را از بزرگی‌و عظمت‌؟ و ستاره‌های‌درخشان‌را از نشان‌دادن‌راه‌ِ نجات‌؟ و کشتی‌را از برگرفتن‌انسان‌های‌سرگشته‌و حیرت‌زده‌درطوفان‌ها...