موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

پرتو پنجم‌

01

پرتو پنجم‌ «نشاط‌اجتماعی‌»   «اجتماعی‌شدن‌»، فرایندی‌است‌که‌در دوران‌کودکی‌ریشه‌دارد. این‌پدیده‌ظرافت‌ها، ویژگی‌ها، حساسیت‌ها، آسیب‌هایی‌خاص‌دارد. آینده‌نگری‌و کمال‌جویی‌چنان‌اقتضا می‌کند که‌پیش‌از غرق‌شدن‌در دل‌اجتماع‌ویژگی‌ها و آسیب‌های‌این‌پدیده‌را باز شناسیم‌. موفقیت‌در برقراری‌مناسبات‌درست‌اجتماعی‌که‌نشاط‌اجتماعی‌خوانده‌می‌شود، رهاورد توجه‌بدین‌مسائل‌است‌. امام‌علی‌(ع) این‌امر را ارج‌می‌نهاد و با اندرزها و ارشادهای‌شایسته‌، مردم‌را سمت‌نشاط‌اجتماعی‌رهنمون‌می‌شد. در نگاه‌آن‌حضرت‌،کامیابی‌در جامعه‌مرهون‌عوامل‌زیر است‌:   رسم‌دوستی‌ درک‌دوستی‌های‌ارزنده‌و تفکیک‌آن‌از دوستی‌های‌نامناسب‌، زمینه‌موفقیت‌در اجتماع‌به‌شمار می‌آید: علیکم‌بالاخوان‌فانهم‌عُدَّه‌ٌ فی‌الدنیا...

 

پرتو چهارم‌

01

پرتو چهارم‌ «فصل‌اشتغال‌»   تصمیم‌گیری‌درباره‌کار از مقاطع‌حساس‌زندگی‌ به‌شمار می‌آید. امام‌علی‌(ع) در خصوص‌جایگاه‌، گزینش‌و ابعاد کار و مسائل‌پیرامونی‌آن‌رهنمودهایی‌گرانبها ارائه‌فرموده‌است‌. بی‌تردید بهره‌گیری‌از سخنان‌راهبردی‌آن‌حضرت‌ما را در رسیدن‌به‌نیکبختی‌دو جهان‌یاری‌می‌دهد.   کرامت‌کار انجام‌دادن‌فعالیتی‌ویژه‌، با هدف‌خاص‌، کار خوانده‌می‌شود. کار ازسویی‌اسباب‌شکوفایی‌جسم‌و جان‌و پاکیزگی‌روح‌را فراهم‌می‌کند و ازسوی‌دیگر، انسان‌را از گرایش‌به‌فساد و پلیدی‌باز می‌دارد. امام‌علی‌(ع)درباره‌کار چنین‌فرموده‌است‌: العمل‌شعار المومن‌؛ کار...

 

پرتو سوم‌

01

پرتو سوم‌ «بهار وصل‌»   «ازدواج‌» حادثه‌شیرین‌و تحول‌به‌یادماندنی‌ دوران‌جوانی‌است‌. در این‌رویداد، شکوفه‌های‌صفا، محبت‌و شیدایی‌می‌شکفد و حیاتی‌سبز و همراه‌بامسرّات‌معنوی‌و لذت‌های‌سالم‌آغاز می‌شود. آثار، موانع‌، بایدها، نبایدهای‌ازدواج‌از محورهای‌مهم‌تصمیم‌گیری‌است‌. اهم‌این‌محورها را در پرتومکتب‌علی‌(ع) به‌نظاره‌می‌نشینیم‌.   لبخند پیوند آدمی‌چنان‌آفریده‌شده‌است‌که‌به‌طور فطری‌ و طبیعی‌سمت‌ازدواج‌وسامان‌دادن‌خانواده‌رهنمون‌می‌شود. شواهد نشان‌می‌دهد بیش‌از ۹۰ درصدجمعیت‌جوامع‌گوناگون‌در خلال‌زندگی‌خود ازدواج‌می‌کنند.(۸۶) کسانی‌که‌تن‌به‌ازدواج‌نمی‌دهند و از این‌" سنّت‌الاهی‌" سرپیچی‌می‌کنند،...

 

پرتو دوم‌

01

پرتو دوم‌ «دفتر دانش‌»   فراگیری‌دانش‌، اهتمام‌به‌پرورش‌فکر، شکوفا ساختن‌استعداد، آشنایی‌باپدیده‌های‌نوآمد علمی‌، تلاش‌در جهت‌احراز صلاحیت‌تشخیص‌خیر و شرو برخورداری‌از بینش‌درست‌در زندگی‌فردی‌و اجتماعی‌از دغدغه‌های‌اساسی‌نسل‌جدید است‌. شناخت‌جایگاه‌دانش‌و دانشمند و آشنایی‌با بایدهای‌و نبایدهای‌دانش‌آموزی‌، در تصمیم‌جوان‌در این‌حوزه‌مؤثر خواهد بود.بررسی‌دیدگاه‌امام‌علی‌(ع) در این‌باره‌می‌تواند جوانان‌را در سامان‌دادن‌حیاتی‌پر بار و الاهی‌یاری‌دهد.   زلال‌علم‌ دانای‌امت‌، از دانش‌و منزلت‌آن‌چنین‌یاد می‌کند: ـ دانش‌زندگی‌است‌.(۴۵)...

 

پرتو نخست‌

01

پرتو نخست‌ «جرعه‌جوانی‌»   ویژگی‌ها و زیبایی‌ها جوانی‌بهار باطراوت‌زندگی‌است‌. گل‌نشاط‌، شادابی‌،تلاش‌،اراده‌،پشتکار، نوگرایی‌، فضیلت‌جویی‌و گرایش‌های‌مذهبی‌در این‌فصل‌می‌شکفدو حیات‌را فرحبخش‌و شیرین‌می‌کند. جرقه‌های‌هویت‌جویی‌، استقلال‌طلبی‌و تمایز یافتگی‌که‌به‌نوعی‌با بازیابی‌و بازسنجی‌گذشته‌خود و جامعه‌همراه‌است‌، نخست‌در دوران‌جوانی‌پدید می‌آید. البته‌در این‌مقطع‌، خطربی‌هویتی‌، احساس‌پوچی‌، به‌هدر رفتن‌نیروهای‌انسانی‌و زدودن‌قدرت‌اندیشه‌، سست‌شدن‌رشته‌های‌پیوند اجتماعی‌و احساس‌تعلق‌به‌جمع‌و به‌فراموشی‌سپردن‌اندیشه‌های‌متعالی‌انسان‌نیز وجود دارد؛ آفاتی‌که‌می‌توان‌آن‌را رهاورد تهاجم‌گسترده‌اندیشه‌های‌دنیا گرایانه‌دانست‌. در کنار این‌ویژگی‌ها، امید...

 

آسیب ‌شناسی‌خودی‌

01

آسیب ‌شناسی‌خودی‌   جهت‌سد نفوذ دست‌های‌پنهان‌دشمن‌در نظام‌اسلامی‌و مصون‌داشتن‌انقلاب‌و نظام‌از توطئه‌های‌آنان‌، شناخت‌آسیب‌هایی‌که‌جبهه خودی‌راتهدید می‌کند، عوامل‌به‌وجود آورنده آن‌ها و در نهایت‌پیشگیری‌ودرمانشان‌ضرورت‌دارد. جبهه خودی‌به‌سبب‌عواملی‌که‌رهاورد از غفلت‌وسهل‌انگاری‌خودی‌ها است‌، آسیب‌پذیر شده‌، به‌سستی‌می‌گراید و زمینه‌برای‌نفوذ نامحرمان‌فراهم‌می‌آید. برخی‌از پدیده‌هایی‌که‌سبب‌تضعیف‌جبهه خودی‌و در نتیجه‌نفوذ دشمن‌در بدنه انقلاب‌می‌شود، عبارت‌است‌از:   ۱. تنش‌ها و اختلافات‌داخلی‌ نخستین‌عاملی‌که‌در سست‌کردن‌پایه‌های‌انقلاب‌و نظام‌اسلامی‌وتضعیف‌حامیان‌راستین‌آن‌نقش‌مستقیم‌دارد، اختلافات‌و تعارض‌های‌داخلی‌است‌. اختلاف‌،...

 

ضرورت‌تفکیک‌جریان‌غیرخودی‌و مقابله‌با آن‌

01

ضرورت‌تفکیک‌جریان‌غیرخودی‌و مقابله‌با آن‌   ۱. اهمیت‌شناخت‌غیرخودی‌ اهمیت‌شناخت‌غیرخودی‌ها از آن‌جا روشن‌می‌شود که‌آن‌ها بازوان‌بیگانه‌و عوامل‌رخنه‌اند و زمینه‌را برای‌تسلط‌بیگانه‌بر نظام‌اسلامی‌فراهم‌می‌آورند. البته‌آگاهی‌از آن‌ها و جداسازی‌صف‌هایشان‌بسیار دشوار است‌؛زیرا لباس‌خودی‌می‌پوشند و در باطن‌و حقیقت‌امور اندیشه‌نمی‌کنند. ازآن‌جا که‌موج‌اسلام‌خواهی‌و دینداری‌در ایران‌فراگیر و قوی‌است‌،غیرخودی‌ها جز پنهان‌ساختن‌خویش‌در جامعه اسلامی‌و مذهب‌چاره‌ای‌ندارند. آن‌ها در جامه خودی‌و مؤمن‌باقی‌می‌مانند تا موقعیت‌مناسب‌فراهم‌آید وبه‌تدریج‌نظام‌اسلامی‌را نابود سازند....

 

تصمیم‌های‌بزرگ‌جوانی‌

01

تصمیم‌های‌بزرگ‌جوانی‌ مجموعه‌از چشم‌انداز امام‌علی (ع) محمدباقر پورامینی‌ به‌سفارش‌کانون‌اندیشه‌جوان‌ ناشر: مؤسسه‌فرهنگی‌دانش‌و اندیشه‌معاصر   مقدّمه‌   موفقیت‌، به‌مفهوم‌برخورداری‌از بسیاری‌مواهب‌، هدف‌زندگی‌است‌. هرجوانی‌خواهان‌کامیابی‌است‌و دوست‌دارد روزگار بهترین‌اندوخته‌هایش‌رادر اختیار وی‌قرار دهد. این‌مهم‌در پرتو «تصمیم‌گیری‌» قابل‌تحقق‌می‌نماید.تصمیم‌گیری‌ویژگی‌ای‌است‌که‌با توانایی‌تصور مقصد، راه‌های‌رسیدن‌به‌آن‌،انتخاب‌راه‌بهتر و عزم‌و اراده‌برای‌پیمودن‌راه‌رابطه‌دارد. باید دید گزینش‌راه‌بهتر چگونه‌صورت‌می‌گیرد؟ عامل‌ترجیح‌یک‌راه‌چیست‌؟ بینش‌ها، دانسته‌ها، رهنمودها، عادت‌ها، انس‌ها، عاطفه‌ها، هدف‌داری‌و بی‌هدفی‌، هرکدام‌می‌توانند عامل‌تصمیم‌گیری‌باشند....

 

خصوصیات‌خودی‌و غیرخودی‌

01

خصوصیات‌خودی‌و غیرخودی‌   خودی‌ها و غریبه‌ها، ویژگی‌ها و نشانه‌های‌متضاد دارند که‌آن‌ها را ازیکدیگر متمایز می‌سازد. برخی‌از ویژگی‌های‌این‌دو گروه‌عبارت‌است‌از:   ۱. خدمت‌و خیانت‌ از نشانه‌های‌بارز خودی‌ها و وفاداری‌به‌دین‌، ارزش‌ها و نظام‌ارزشی‌حاکم‌بر جامعه‌است‌. خودی‌ها کسانی‌هستند که‌بار انقلاب‌، جنگ‌تحمیلی‌وسازندگی‌بر دوش‌آن‌ها سنگینی‌می‌کند؛ همان‌ها که‌همواره‌حضور هوشیارانه‌و صادقانه‌خود را در صحنه‌های‌مبارزه‌حفظ‌کردند و با ایثار جان‌و مال‌انقلاب‌اسلامی‌را...

 

روش‌های‌غیرخودی‌ها

01

روش‌های‌غیرخودی‌ها   جبهه غیرخودی‌جهت‌دستیابی‌به‌مقاصد خود از شیوه‌های‌گوناگون‌استفاده‌می‌کند. روش‌های‌آن‌ها در دو بخش‌سیاسی‌و فرهنگی‌قابل‌بررسی‌می‌نماید:   ۱. روش‌های‌سیاسی‌ از مهم‌ترین‌شیوه‌های‌سیاسی‌این‌گروه‌جهت‌نفوذ در جبهه خودی‌وسست‌کردن‌پایه‌های‌نظام‌اسلامی‌، ایجاد جنگ‌روانی‌است‌. القای‌ناامیدی‌درمیان‌مردم‌، وارونه‌جلوه‌دادن‌حقایق‌، دامن‌زدن‌به‌شایعات‌، استفاده‌از ابزارهاو شیوه‌های‌تبلیغاتی‌جهت‌القای‌ناکارآمدی‌نظام‌دینی‌(نظام‌ولایی‌)، تشویش‌اذهان‌عمومی‌، تخریب‌افراد و مانند این‌ها، مجموعه‌عواملی‌است‌که‌درجنگ‌روانی‌علیه‌نظام‌اسلامی‌به‌کار گرفته‌می‌شود. در دوران‌امام‌علی‌(ع) غیرخودی‌ها (طرفداران‌معاویه‌) از جنگ‌روانی‌علیه‌حکومت‌حضرت‌بهره‌می‌بردند؛ برای‌نمونه‌زمانی‌، علی‌را ناآشنا باسیاست‌و معاویه‌را سیاست‌مداری‌زبردست‌معرفی‌کردند. از این‌رو، علی‌باید...

 

اهداف‌و انگیزه‌های‌غیرخودی‌ها

01

اهداف‌و انگیزه‌های‌غیرخودی‌ها   هدف‌غیرخودی‌ها از خدمت‌به‌بیگانه‌، نفی‌حاکمیت‌دینی‌، سلب‌هویت‌معنوی‌جامعه‌، بی‌تفاوت‌ساختن‌افراد، تضعیف‌باورها و ارزش‌ها، استحالهانقلاب‌و به‌انحراف‌کشاندن‌آن‌، ترویج‌فساد و بی‌بند و باری‌، جداسازی‌مردم‌از انقلاب‌و نظام‌، مسلّط‌ساختن‌استکبار بر جان‌و مال‌مردم‌و در یک‌کلام‌تبدیل‌حکومت‌دینی‌به‌حکومت‌لائیک‌است‌. مهم‌ترین‌اهداف‌اینان‌از نظرامام‌علی‌(ع) چنین‌است‌:   ۱. نفی‌حاکمیت‌دینی‌(براندازی‌) نخستین‌و مهم‌ترین‌هدف‌دستان‌پنهان‌استکبار براندازی‌نظام‌اسلامی‌،ایجاد حکومت‌ضد دینی‌و مسلط‌ساختن‌بیگانگان‌بر مردم‌است‌و اهداف‌دیگر مقدمه این‌مقصود به‌شمار می‌آید. نوع‌برخورد بیگانه‌گرایان‌با نظام‌اسلامی‌و توطئه‌های‌بی‌پایانشان‌بر...

 

خودی‌و غیرخودی

01

خودی‌و غیرخودی (مجموعه‌از چشم‌انداز امام‌علی (ع)) اسماعیل‌علیخانی‌ به‌سفارش‌کانون‌اندیشه‌جوان‌ ناشر: مؤسسه‌فرهنگی‌دانش‌و اندیشه‌معاصر   مقدمه‌   از آن‌جا که‌ساختن‌انسان‌و تشکیل‌حکومت‌جهانی‌توحیدی‌هدف‌حکومت‌و جامعه اسلامی‌است‌و در این‌مسیر از اصولی‌ثابت‌و خدشه‌ناپذیرپیروی‌می‌کند، آفت‌ها و دشمنان‌فراوان‌دارد. از مخرّب‌ترین‌آفت‌هایی‌که‌نظام‌و جامعه اسلامی‌را تهدید می‌کند و به‌اهداف‌اساسی‌دشمن‌یاری‌می‌رساند، خطر نفوذ، نفاق‌و بیگانه‌پرستی‌است‌.تشدید عملکرد این‌خط‌در سال‌های‌اخیر در نظام‌اسلامی‌ایران‌، دلسوزان‌انقلاب‌و در رأس‌آن‌ها مقام‌معظم‌رهبری‌را به‌واکنش‌و...

 

عالم‌و عارف‌از دیدگاه‌امام‌علی‌(ع)

01

فصل‌ششم‌ عالم‌و عارف‌از دیدگاه‌امام‌علی‌(ع)   الف‌) جایگاه‌عالم‌ بیانات‌گُهربار علوی‌(ع) در ارائه‌ارزش‌و جایگاه‌عالِم‌فراوان‌و چشمگیراست‌و از جایگاه‌دانشوران‌شایسته‌در فرهنگ‌اسلامی‌پرده‌بر می‌دارد؛ برای‌نمونه‌اشاره‌به‌بخشی‌از این‌سخنان‌سودمند می‌نماید. براساس‌این‌سخنان‌،دانشمند:   ۱. زندگی‌و حیات‌حقیقتی‌دارد عالم‌، زنده‌میان‌مردگان‌[جاهلان‌]است‌و نادان‌مرده‌میان‌زندگان‌[‌دانشوران].   ۲. از بالاترین‌رتبه‌و درجه‌برخوردار است‌ رتبه‌و درجه‌عالم‌بالاترین‌رتبه‌ها است‌.   ۳. بهترین‌ همنشین‌است‌: بهترین‌کسانی‌که‌با آن‌ها مصاحبت‌و همراهی‌می‌کنی‌، صاحبان‌علم‌وبردباری‌اند.   ۴. بهترین‌مشاور است‌: بهترین‌کسانی‌که‌با...

 

مفهوم‌خودی‌و غیرخودی‌

01

مفهوم‌خودی‌و غیرخودی‌   تعریف‌خود قبل‌از تبیین‌مفهوم‌خودی‌و غیرخودی‌و بیان‌معیارهای‌این‌صف‌بندی‌،توجه‌به‌مفهوم‌«خود» و هویت‌داشتن‌در برابر خود فراموشی‌سودمندمی‌نماید. «خود»، در فرهنگ‌اسلامی‌، هویت‌حقیقی‌فرد است‌که‌انسانیتش‌بدان‌بستگی‌دارد. در جهان‌بینی‌اسلام‌، هویت‌واقعی‌انسان‌زمانی‌نمود پیدامی‌کند که‌به‌منبعی‌قدسی‌متّصل‌شده‌، از پرستش‌نفس‌آزاد گردد. از این‌رو،آنان‌که‌به‌خداوند متعال‌ایمان‌آورده‌اند، هویت‌و حقیقت‌خویش‌را درک‌کرده‌اند و به‌خود وجودی‌شان‌دست‌یافته‌اند؛ اما آنان‌که‌«رب‌العالمین‌» را ازیاد برده‌اند، در واقع‌خود را از هویت‌و حقیقت‌خویش‌محروم‌ساخته‌، به‌خودفراموشی‌دچار گشته‌اند.   ملاک‌تمایز...

 

ابزار معرفت‌

01

فصل‌سوم‌  ابزار معرفت‌   انسان‌برای‌به‌دست‌آوردن‌معرفت‌از وسائل‌متناسب‌که‌ابزار شناخت‌نامیده‌می‌شود، بهره‌می‌برد. ابزارهای‌شناخت‌در کلام‌امام‌علی‌(ع) چنین‌است‌: حس‌، عقل‌، تجربه‌، دل‌ و وحی‌.   ۱. حس‌ انسان‌به‌حواس‌ّ متعدد برونی‌و درونی‌مجهز شده‌است‌و از طریق‌هر یک‌با گوشه‌ای‌از جهان‌محسوس‌آشنا می‌شود؛ دیدنی‌ها را به‌وسیله‌چشم‌،شنیدنی‌ها را از طریق‌گوش‌، چشیدنی‌ها را از راه‌ذائقه‌، بوییدنی‌ها را به‌وسیله‌شامّه‌و زبری‌و نرمی‌و گرمی‌و سردی‌را از طریق‌لامسه‌به‌دست‌می‌آورد.افزون‌بر...

 

ارزش‌علم‌و معرفت‌و مراتب‌آن‌

01

فصل‌چهارم‌ ارزش‌علم‌و معرفت‌و مراتب‌آن‌   معرفت‌شناسی‌مسائل‌بسیار دارد و بحث‌ارزش‌علم‌و معرفت‌از مهم‌ترین‌آن‌ها است‌؛ زیرا حاصل‌این‌بحث‌می‌تواند امکان‌انواع‌معارف‌یقینی‌را برای‌انسان‌اثبات‌کند و سبب‌حرکت‌و سلوک‌برای‌رسیدن‌به‌قله‌های‌کمال‌علمی‌وعملی‌گردد یا هرگونه‌معرفت‌یقینی‌را نفی‌کند و سبب‌سرگردانی‌انسان‌دروادی‌شک‌، گمان‌و جهل‌مرکب‌شود. از آن‌جا که‌بحث‌ارزش‌علم‌و معرفت‌به‌مسائلی‌چون‌ملاک‌معرفت‌درست‌و معیار احراز وجود آن‌ملاک‌در موارد شناخت‌وابسته‌است‌، ناگزیرفصل‌چهارم‌با این‌مسائل‌آغاز می‌گردد.   الف‌) ملاک‌معرفت‌صحیح‌ در این‌مورد، ملاک‌های‌گوناگونی‌ارائه‌شده‌است‌؛ برای‌نمونه‌: الف‌) شناخت‌صحیح‌آن‌است‌که‌در عمل‌مفید باشد...

 

شرایط‌ و موانع‌معرفت‌

01

فصل‌پنجم‌ شرایط‌و موانع‌معرفت‌   انسان‌ضمن‌بهره‌گیری‌از اسباب‌حصول‌علم‌و معرفت‌، به‌وجود شرایط‌وزمینه‌هایی‌که‌او را در مسیر معرفت‌صحیح‌یاری‌می‌رسانند و نیز رفع‌موانعی‌که‌گاه‌در مسیر شناخت‌بروز می‌کنند و وی‌را از معرفت‌صحیح‌باز می‌دارند،نیازمند است‌. امیرمؤمنان‌علی‌(ع) در فرازهای‌فراوانی‌از کلام‌گوهربارش‌به‌این‌شرایط‌و موانع‌اشاره‌می‌کند. در نگاه‌آن‌حضرت‌، شرایط‌و موانع‌معرفت‌عبارت‌است‌از:   الف‌) شرایط‌و زمینه‌های‌علم‌و معرفت‌   ۱. ایمان‌ روح‌ایمان‌همان‌تسلیم‌در برابر حق‌و خضوع‌در مقابل‌واقعیت‌است‌. ازآن‌جا که‌بزرگ‌ترین‌واقعیت‌در عالم‌هستی‌ذات‌پاک‌خدا...

 

ماهیت‌معرفت‌

01

فصل‌اول‌ ماهیت‌معرفت‌   یکی‌از انواع‌روابطی‌که‌میان‌انسان‌و محیط‌زندگی‌اش‌وجوددارد، رابطه‌آگاهی‌و شناخت‌است‌. این‌رابطه‌میان‌انسان‌وخودش‌نیز وجود دارد که‌خود آگاهی‌خوانده‌می‌شود. شناختن‌،کاری‌است‌که‌بشر از روز تولّد تا لحظه‌مرگ‌هر روز صدها بارانجام‌می‌دهد؛ بی‌آن‌که‌به‌ماهیت‌معرفت‌توجه‌داشته‌باشد. همین‌امر موجب‌شده‌است‌گاه‌حدس‌و گمان‌و گاه‌جهل‌مرکّب‌ِ درقالب‌علم‌و معرفت‌بر ذهن‌های‌ساده‌اندیشان‌تحمیل‌شود و آنان‌را در برهوت‌گمراهی‌سرگردان‌و نابود سازد. این‌چالش‌معرفتی‌ضرورت‌ ماهیت‌شناسی‌علم‌و معرفت‌را می‌نمایاند. در این‌راستا،تعریف‌های‌گوناگون‌از علم‌و معرفت‌ارائه‌شده‌است‌که‌یا فاقدهرگونه‌ویژگی‌تعریف‌حقیقی‌است‌و یا جامع‌همه‌ویژگی‌های‌آن‌نیست‌. تعریف‌مشهور در این‌زمینه‌،...

 

منبع‌معرفت‌

01

فصل‌دوم‌ منبع‌معرفت‌   نخست‌، لازم‌است‌وجود واقعیت‌و حقیقتی‌ماورای‌ذهن‌انسان‌و نیزامکان‌شناختش‌را باور داشته‌باشیم‌، آنگاه‌منابع‌معرفت‌آن‌را بررسی‌کنیم‌. ازاین‌رو، فصل‌حاضر به‌این‌سه‌امر می‌پردازد.   الف‌) امام‌علی‌(ع) و واقعیت‌خارجی‌ امام‌علی‌(ع) در سخنان‌گهربار خویش‌به‌وضوح‌، بر وجود واقعیت‌های‌بی‌شمار خارج‌از ذهن‌انسان‌به‌عنوان‌موضوعات‌شناخت‌مهر تأیید نهاده‌، ازواقعیت‌های‌عینی‌و خارجی‌، (آسمان‌و زمین‌، انسان‌ها و فرشتگان‌، جهان‌طبیعت‌و ماورای‌طبیعت‌، دنیا و آخرت‌) خبر می‌دهد و وجدانی‌و بدیهی‌بودن‌وجود واقعیت‌های‌خارج‌از...

 

علـم‌و عالـم‌

01

علـم‌و عالـم‌ (مجموعه‌از چشم‌انداز امام‌علی (ع)) محمد واسعی‌ به‌سفارش‌کانون‌اندیشه‌جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگی‌دانش‌و اندیشه‌معاصر مقدمه دنیا از زاویه‌ای‌دنیای‌ایدئولوژی‌است‌. ایدئولوژی‌بر پایه‌جهان‌بینی‌قرار دارد؛ و جهان‌بینی‌بر پایه‌جهان‌شناسی‌و جهان‌شناسی‌بر پایه‌شناخت‌شناسی‌. از این‌رو، امیر مؤمنان‌علی‌(ع)می‌فرمایند: معرفت‌شناسی‌آیینی‌است‌که‌از آن‌پیروی‌می‌شود. این‌مطلب‌، انسان‌را به‌اهمیت‌معرفت‌شناسی‌و شناخت‌شناسی‌آگاه‌می‌سازد؛ زیرا انسان‌در هر حرکت‌علمی‌ و عملی‌به‌معرفت‌و شناخت‌نیازدارد. امام‌علی‌(ع) به‌کمیل‌می‌فرماید: هیچ‌حرکتی‌نیست‌، مگر این‌که‌در آن‌معرفت‌و شناخت‌نیازمندی‌. عدم‌تمیز...