موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

کتابنامه‌

01

کتابنامه

 

۱ـ آئینمطالعهو یادگیری، ترجمهمهندسمرتضینصرت، انتشاراتبخشفرهنگیجهاد دانشگاهیدانشگاهشهید بهشتی، تهران، چاول، ۱۳۷۱.

۲ـ اصولو روشهایتندخوانی، کاترینرودی، ترجمهسیدمرتضیمیرهاشمی،ققنوس، تهران، چدوم، ۱۳۷۳.

۳ـ پانصد نکتهدربارهمطالعه، فیلریس، بیتا عسگریو گیتا عسگری، مدرسه،۱۵۱ ص.

۴ـ الثقافهالعالمیه، العدد ۴۲، المحرم۱۴۰۹ ه .

۵ ـ چگونهکتاببخوانیم؟ غلامحسینحسینزاده، انتشاراتتوحید، قم، چچهارم، دی۱۳۶۰.

۶ـ چگونهمطالعهکنیمتا دانشجویموفقیشویم؟ آدرینجانسندکتر اوتیسد. فرو و دکتر موریسا.لی، ترجمهعبدالحسینآلرسول، زمان، تهران، چسوم،۱۳۶۳.

۷ـ چرا مطالعهکنیم؟ غلامحسینحسینزادهنجفی، انتشاراتناصر، قم، بیتا.

۸ـ چگونهکتاببخوانیم؟ مارتیمر جی.آدلر و چارلز وندورن، ترجمهمحمدصرّافتهرانی، مؤسسهچاپو انتشاراتآستانقدسرضوی، مشهد، چدوم،۱۳۶۹.

۹ـ روشتألیفو نقد و اصلاح، قاسمصافی، بیتا، بینا.

۱۰ـ روشصحیحمطالعه، از نشریاتدانشگاههواییآمریکا، ترجمهپرویزآیرملو، اشرفی، تهران، چدوم، ۱۳۴۹.

۱۱ـ روشمطالعهو تلخیص، عبدالرحیمموگهی، نمایشگاهو نشر کتاب، چاول،۱۳۶۹.

۱۲ـ روشفیشبرداری، عبدالرحیمموگهی، دفتر تبلیغات، چاول.

۱۳ـ صد کلید موفقیتدر آزمونها، ماریژوزفگورمولن، ژانفرانسوا گدون،ترجمهمینا اعلاء، ققنوس، چاول، ۱۳۷۵.

۱۴ـ عطر اندیشههایبهاری، حسینسیّدی، نقش، قم، چاول، ۱۳۷۸.

۱۵ـ عواملموفقیتدر تحصیل، مرتضینظری، مدرسه، تهران، چ اول، ۱۳۷۳.

۱۶ـ فنتلخیصکتاب، عادلیغما، کانونپرورشفکریکودکانو نوجوانان،تهران، چاول، ۱۳۶۱.

۱۷ـ فنمطالعه، لیندا فریلاینس، ترجمهعلیصلجو، مرکز نشر دانشگاهی، تهران،چاول، ۱۳۷۳.

۱۸ـ کتابدرمانی، مصطفیتبریزی، فراروانه،؟، بیتا.

۱۹ـ کتابشناسیاسلامی، دکتر رجبعلیمظلومی، کانونپرورشفکریکودکانو نوجوانان، تهران، چاول، ۱۳۶۳.

۲۰ـ مهارتهایمطالعهو موفقیتتحصیلی، محسنفرمهینیفراهانی، نشراسماء،؟، چاول، ۱۳۷۴.

۲۱ـ هنر کتابخواندن، آدرینجانسون، ترجمهاسماعیلاسعدی، اقبال، تهران،چسوم، ۱۳۵۳.

 

ديدگاه ها: