موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

علـم‌و عالـم‌

01

علـمو عالـم

(مجموعهاز چشمانداز امامعلی (ع))

محمد واسعی

بهسفارشکانوناندیشهجوان

ناشر: مؤسسه فرهنگیدانشو اندیشهمعاصر

مقدمه

دنیا از زاویهایدنیایایدئولوژیاست. ایدئولوژیبر پایهجهانبینیقرار دارد؛ و جهانبینیبر پایهجهانشناسیو جهانشناسیبر پایهشناختشناسی. از اینرو، امیر مؤمنانعلی(ع)میفرمایند:

معرفتشناسیآیینیاستکهاز آنپیرویمیشود.

اینمطلب، انسانرا بهاهمیتمعرفتشناسیو شناختشناسیآگاهمیسازد؛ زیرا انساندر هر حرکتعلمی و عملیبهمعرفتو شناختنیازدارد. امامعلی(ع) بهکمیلمیفرماید:

هیچحرکتینیست، مگر اینکهدر آنمعرفتو شناختنیازمندی‌.

عدمتمیز بینشناختو ناشناخت، موجبتفاوتجهانشناسیها،جهانبینیها و ایدئولوژیها میگردد و آنچهما را در تمیز شناختازناشناختیاریمیدهد معرفتشناسیاست‌.

از زاویهدیگر، دنیا، دنیایعالمانشایستهو ناشایستهایاستکهاساسیتریننقشرا در سعادتو شقاوتمردمایفا میکنند؛ چنانکهامامعلی(ع) میفرماید:

لغزشدانشور، جهانیانرا فاسد میکند.

اینموضوعاهمیتعالمشناسیو عارفشناسیرا مینمایاند.

نوشتار حاضر بر آناستکهبهدرگاهعلمو معرفت، امیرمؤمنانعلی(ع)،مراجعهکند و از زلالمعرفتعلویبهرهگیرد. نخستمباحثمهممعرفتشناسیاز دیدگاهحضرتش(ع) بررسیمیشود و سپسعالِمشناسی.امید آنکهبا شناختیدقیقاز «علمو عالم»، در جهتاستواریحرکتعلمیو عملیخود و جامعهکوشا باشیمو در پرتو علمو عمل، بهزندگیپاکو اوجکمالانسانیو لقایمحبوبحقیقینائلآییم؛ چنانکهامامعلی(ع) میفرماید:

براساسعلمو معرفتعملکنید تا سعادتمند شوید.

 

ديدگاه ها: