موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

خودی‌و غیرخودی

01

خودیو غیرخودی

(مجموعهاز چشمانداز امامعلی (ع))

اسماعیلعلیخانی

بهسفارشکانوناندیشهجوان

ناشر: مؤسسهفرهنگیدانشو اندیشهمعاصر

 

مقدمه

 

از آنجا کهساختنانسانو تشکیلحکومتجهانیتوحیدیهدفحکومتو جامعه اسلامیاستو در اینمسیر از اصولیثابتو خدشهناپذیرپیرویمیکند، آفتها و دشمنانفراواندارد.

از مخرّبترینآفتهاییکهنظامو جامعه اسلامیرا تهدید میکند و بهاهدافاساسیدشمنیاریمیرساند، خطر نفوذ، نفاقو بیگانهپرستیاست.تشدید عملکرد اینخطدر سالهایاخیر در نظاماسلامیایران، دلسوزانانقلابو در رأسآنها مقاممعظمرهبریرا بهواکنشو ارائه راهکارهایاساسیجهتمقابلهبهاینجریانانحرافیواداشتهاست؛ نمونه بارز اینراهکارها طرحتمایز خودیو غیرخودیاست.

اینبحثهمانند همه پدیدههاینوظهور موافقانو مخالفانبسیار داشت.از اینرو تبیینو توضیحآنرا از جنبههایمختلف، بهویژهقدمتتاریخیاشدر آموزههای دینی، ضرورتدارد.

ایننوشتار، در سالیکهبهنامامیرالمؤمنینعلی(ع) آراستهگشتهاست،پدیده خودیو غیرخودیرا از نگاهآنحضرتبهویژهدر کتاببا عظمتنهجالبلاغهبررسیمیکند و ضمنپاسداشتسالامیرالمؤمنین(ع)، جنبههاگوناگونآن را روشنمیسازد.

 

 

ديدگاه ها: