موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

اهداف‌و انگیزه‌های‌غیرخودی‌ها

01

اهدافو انگیزههایغیرخودیها

 

هدفغیرخودیها از خدمتبهبیگانه، نفیحاکمیتدینی، سلبهویتمعنویجامعه، بیتفاوتساختنافراد، تضعیفباورها و ارزشها، استحالهانقلابو بهانحرافکشاندنآن، ترویجفساد و بیبند و باری، جداسازیمردماز انقلابو نظام، مسلّطساختناستکبار بر جانو مالمردمو در یککلامتبدیلحکومتدینیبهحکومتلائیکاست. مهمتریناهدافایناناز نظرامامعلی(ع) چنیناست:

 

۱. نفیحاکمیتدینی(براندازی)

نخستینو مهمترینهدفدستانپنهاناستکبار براندازینظاماسلامی،ایجاد حکومتضد دینیو مسلطساختنبیگانگانبر مردماستو اهدافدیگر مقدمه اینمقصود بهشمار میآید. نوعبرخورد بیگانهگرایانبا نظاماسلامیو توطئههایبیپایانشانبر درستیاینسخنگواهیمیدهد. بیگانهگرایانبهخوبیدریافتهاند کهبیداریدینیو به ویژهبیداریاسلامیسد راهقدرتطلبیو سودجوییآناناستو گسترشاسلامو حاکمیتمقتدر آنمنافععظیماقتصادیو سلطه بلا منازعسیاسیاربابانشانبر جهانرا تهدیدمیکند. مقاممعظمرهبریدرباره اینهدفدشمنمیفرماید:

امروز علیهامتِ اسلامیتوطئههایبزرگیطراحیمیکنند، علیهملتما همدارند توطئهمیکنند. همینمحاصره اقتصادیعلیهما توطئهاست. تبلیغاتیکهمیکنند توطئهاست. فساد و فحشاییکهبهجامعهماتزریقمیکنند تا جوانهایما را مبتلا کنند، توطئهاست  دروغپراکنیهاییکهمیکنند، همهتوطئهاست. توطئهمیکنند تا اینبنا را ازبیخو بنبرکنند و اینپایههایمحکمرا فرو بریزند.

البتهدشمننمیتواند بهطور مستقیماینتوطئهها را اجرا کند. اجرایآنهابهعهده غیرخودیها و عناصر نفوذیاست. حضرتعلی(ع) هنگامیکهبهبیعتشکنانرسید، فرمود اینها حزبشیطانند کهجمعشدهاند تا حکومتعلویرا سرنگونساخته، ظلمو باطلرا حاکمسازند:

همانا شیطانیارانشرا برانگیزاندهو لشکرخویشرا از هر سوفراخوانده، خواهد کهستمبهجایخود برقرار باشد و باطلپایدار.

آنبزرگوار در جایدیگر هدفنامحرمانرا مسلّطساختنستمگرانومستکبرانبر گرده مردمو بهرهبرداریاز آنانمیداند:

با دروغو تهمتبهپیشوایانگمراهیو دعوتکنندگانبهآتشـ غضبالاهیـ نزدیکیجستند، و آناناینمنافقانرا بهکار گماردند و کارمردمرا بهدستشانسپردند، و خود با تکیهبر آنانبهخوردندنیانشستند.

یعنیهدفمنافقانو نامحرماندو چیز است: سپردنکشور و حاکمیتبهبیگانهو پرکردنجیبو شکمخود.

 

۲. استحاله انقلابو مردم

وارونهکردنو تحریفاسلامو انقلاب، هموار ساختنمسیر بازگشتبهگذشتهو بیزاریاز سابقه انقلابیو دینیاز دیگر اهدافاساسیبازوانبیگانهاست. دگراندیشانو دستهایدشمنمیخواهند، با استحاله انقلابو مردم،انقلابرا میانتهیسازند و زمینه بازگشتگذشته تاریکو ظلمانیرا فراهمآورند. وقتیمردمو انقلاباز درونتهیشدند و از اهدافاساسی و اصولیخود چشمپوشیدند، نظاماسلامیاز حرکتو تکاپو باز میایستد و بیگانهتوانپیشرویمییابد. مقاممعظمرهبریمیفرمایند:

دشمنمیخواهد اشخاصبمانند، اما از گذشته انقلابیخود بیزاریبجویند. برایدشمنمهمآناستکهآنفکر، آنخواست، آنهدف،آنداعیه(انقلابی) از بینبرود و شکستبخورد؛ و بهترینراهشکستخوردنشهمایناستکههمانکسانیکهآنداعیهراپرچمداریکردند، حالبگویند ما اشتباهکردیم.

حضرتعلی(ع) اینانحرافو واژگونیرا «فتنه» میخواند و در باره آنهشدار میدهد.

أیها الناسسیأتیعلیکمزمانیکفأ فیهالاسلامکما یکفا الاناء بمافیه؛زمانیبرایاسلامپیشمیآید کهدر آناسلامرا واژگونمیکنند؛همانند ظرفوارونهایکههر چهدر آناستبریزد.

 

۳. تضعیفباورها

هدفدیگر بیگانهو دستیارانداخلیاشتضعیفارزشها و باورهایدینیو شکستنقداستها و حدود الاهیدیناست. تهاجمبهباورهاخطرناکترینتهاجمها استو جوامعرا بیهویتمیسازد. ترویجفساد وبیبند و باریمقدمه این تهاجماست. دشمنبا اشاعه انواعمفاسد اجتماعی،ترویجبیبند و باریجنسیبهنامآزادیو دفاعاز حقوقزنو رواجافکارپوچو انحرافی، سببدگرگونیباورها میشود.

مقاممعظمرهبریدر باره اینهدفبیگانهمیفرمایند:

]هدفدشمن[ بیاعتماد کردنبهدین، بیاعتقاد کردنبهاصولانقلابو بیاعتقاد کردنبهآنتفکر فعالی]است[ کهامروز استکبار و قلمروقدرتهایاستکباریرا بهخطر و وحشتانداختهاست.

امامعلی(ع)، با اشارهبهاینهدفغیر خودیها، میفرمایند: هدفدشمن«عملبهشبهات» و «سیر در شهوات» است؛ یعنیهمانچیزهاییکهبهراحتیپایه ارزشها و باورها را سستمیکند و هویتواقعیمسلمانرا از اومیگیرد. بیتردید وقتیافراد هویتخود را از دستدادند، حاکمیتخائنانو بیگانگانرا بهراحتیمیپذیرند؛ چنانکهنمونههایآنرا در کشورهایتحتسلطه استکبار غربفراواندیدهایم.

 

۴. جداسازیمردماز انقلابو نظاماسلامی

رمز بقا، تداومو گسترشانقلاباسلامی، پیوند ناگسستنیمردمبا نظامواحساسمسؤولیتآناندر برابر انقلاباست. دشمنانبا درکاینواقعیتدرجهتجداسازیمردماز انقلابو بیتفاوتساختنآناندر برابر ارزشها،آرمانها و دستاوردهایانقلابمیکوشند تا زمینهبراینفوذ بیگانهفراهمآید.

امام(ع) اینهدفدشمنرا اینگونهتبیینفرمودهاست:

دودمانبنیامیهبهیکیاز اهدافخود کهجدا سازیشما از منو حقبود، دستیافت؛ در اثر اینجدایی، همدیگر را از یاریحقبازداشتید و با سستیو تنبلیاز مبارزهبا باطلطفرهرفتید. اگر اینکاررا نمیکردید، بنیامیهبر شما چیرگینمییافتند. سرگردانیشما ازآنرو استکهاز حقو حقیقتجدا شدید؛ بهآنپشتکردید و کسیراکهبهپیامبر از همهنزدیکتر بود، رها ساخته، بهنامحرمانپیوستید.

 

 

ديدگاه ها: