موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

تصمیم‌های‌بزرگ‌جوانی‌

01

تصمیمهایبزرگجوانی

مجموعهاز چشمانداز امامعلی (ع)

محمدباقر پورامینی

بهسفارشکانوناندیشهجوان

ناشر: مؤسسهفرهنگیدانشو اندیشهمعاصر

 

مقدّمه

 

موفقیت، بهمفهومبرخورداریاز بسیاریمواهب، هدفزندگیاست. هرجوانیخواهانکامیابیاستو دوستدارد روزگار بهتریناندوختههایشرادر اختیار ویقرار دهد. اینمهمدر پرتو «تصمیمگیری» قابلتحققمینماید.تصمیمگیریویژگیایاستکهبا تواناییتصور مقصد، راههایرسیدنبهآن،انتخابراهبهتر و عزمو ارادهبرایپیمودنراهرابطهدارد.

باید دید گزینشراهبهتر چگونهصورتمیگیرد؟

عاملترجیحیکراهچیست؟

بینشها، دانستهها، رهنمودها، عادتها، انسها، عاطفهها، هدفداریو بیهدفی، هرکداممیتوانند عاملتصمیمگیریباشند.

بیشکدر ایننقطهکهپایگاهاحراز شخصیتجواناست، بهرهگیریازدیدگاهها و راهبریهایامیرمؤمنانعلی(ع) نقشیتعیینکنندهدارد و جوانرا در عرصهتصمیمگیرییاریمیدهد.

ایعلیکهجملهعقلو دیدهایشمّهایواگو از آنچهدیدهای

باز باشایباببر جویایبابتا رسد از تو قشور اندر لباب

در ایندفتر، پساز درنگدر «نعمتجوانی»، تصمیمگیریهایبزرگاینمقطعمهمسنّیرا در پنجپرتو «جرعهجوانی»، «دفتر دانش»، «بهاروصل»، «فصلاشتغال» و «نشاطاجتماعی»، از چشمانداز امام، بررسیو نظارهمیکنیم.

بهامید رهرویو بهروزی؛ انشاءالله.

 

میلاد امامحسنمجتبی(ع)

نیمهرمضان۱۴۲۱     

محمّدباقر پورامینی     

 

ديدگاه ها: