موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

پشتکار داشته باش…

02

پشتکار داشته باش…

 

به پایان رساندن کاری را که در ذهن دارید، نشان میدهد که از همان آغاز در ذهن خود نقطه اتمامی را معین کرده بودید…

کار را به دقت انجام دهید. هر کسی شغلی دارد و کاری انجام میدهد؛ اما اگر شخصی براستی در پی قدرت و موفقیت باشد، باید بداند که مهمترین عامل در راه رسیدن به آن، اهتمام در اتمام کار است.

اگر تصمیم به انجام چالشهای تازه میگیرید، باید تا آخرین مرحله را در نظر خود مجسم کنید. ممکن است پیروز شوید یا شکست بخورید، به یاد داشته باشید که برنده هیچگاه نمیترسد و ترسو هیچگاه برنده نمیشود. هیچگاه این مطلب را فراموش نکنید. آیا منظورم واضح است؟ سعی میکنم همیشه منظورم را بروشنی بیان کنم.

آیا میتوانید تصور کنید ساخت ماشینی که خریدهاید نیمهکاره باشد؟ ماشین روشن میشود، میتوانید با آن رانندگی کنید؛ اما فقط ترمز ندارد. نظرتان درباره زندگی کردن در خانهای که سقف ندارد چیست؟ به طور حتم امکانپذیر نیست. این در حالی است که بسیاری از انسانها اهداف خود را در نیمه راه به دست فراموشی میسپارند؛ چرا که ادامه مسیر برایشان دشوار است و باید از موانع بسیار زیادی عبور کنند.

پشتکار و بلندپروازی: قهرمانان واقعی در هر زمینهتنها به این دلیل به صورت افسانه درآمدند که هیچگاه نترسیدند و دست از ادامه کار نکشیدند. آنها تمام مدت از جان و دل مبارزه کردند، حتی در زمانی که خسته میشدند یا ضربه میخوردند، همیشه علیه تمام مشکلات و موانع در نهایت قدرت میایستادند و به پیروزی دست مییافتند.

بلندپروازیهایشان حد و مرزی نداشت. آنها تشنه بودند و هر بار ثابت کردند که میزان عطششان تا چه اندازه سیریناپذیر بوده است.

بلندپروازی مانند دانه‌‌ای است که در قلب شما روییده میشود و مانند دستمایهای شما را به سمت موفقیت و کامیابی رهنمون میسازد. به شما کمک میکند تا به بالاترین قلههایی که هیچکس دیگر حتی نمیتواند تصورش را هم بکند براحتی صعود کنید.

اما بلندپروازی هم به نوبه خود نیاز به پرورش و تغذیه دارد. شما باید آتش آن را بدقت شعلهور کنید و تا آنجایی که ظرفیت شما اجازه میدهد، آن را رشد و پرورش دهید. یکی از دلایلی که بسیاری از افراد پیش از اینکه به هدف خود برسند، دست از تلاش و کوشش میکشند، این است که سنگهای بزرگ بلند میکنند و همانطور که میدانید، سنگ بزرگ نشانه نزدن است.

اهداف واقعگرایانه و دستیافتنی معین کنید: به پایان رساندن کاری را که در ذهن دارید، نشان میدهد که از همان آغاز در ذهن خود نقطه اتمامی را معین کرده بودید. برای خودتان اهداف معینی را مشخص کنید، البته نه هر هدفی.

شما باید اهدافتان را از روی واقعنگری و میزان تواناییهای شخصیتان انتخاب کنید. یکی از راههایی که شما را بسرعت به شکست میرساند، این است که اهدافی برای خود برگزینید که به هیچوجه و حتی از طریق معجزه هم نتوانید بهآنها دست یابید.

تعیین هدف به این دلیل مهم است که به شما نوعی حس حسن ختام میدهد. یک چیز ملموسی است که می‌‌توانید طرحهایی در راه رسیدن به آن پیریزی کنید.

طرح و برنامهریزی جزو مهمترین عوامل به شمار میروند و اما نکته مهم دیگر این است که اهداف دارای انواع مختلفی هستند. فرض کنید در یک مسابقه اتومبیلرانی شرکت کردهاید.

هدف نهایی شما رسیدن به خط پایان است. ممکن است در میان راه برای صرف غذا و یا رفتن به دستشویی و غیره توقف داشته باشید. این محلهای توقف به عنوان اهداف میانی به حساب میآیند. شما به منظور رسیدن به هدفنهایی خود باید این اهداف کوچکتر اما لازم و ضروری را پشت سر بگذارید.

(گام به گام)پله به پله: یکی از بهترین راهها برای رسیدن به اهداف این است که در هر مرحله تنها یک گام به سمت جلو بردارید. اگر هدف نهایی شما این است که قهرمان جهانی بوکس شوید، باید به باشگاه بوکس بروید تا با روشهای صحیح مشتزنی آشنا شوید. زمانی که کمی پیشرفت کردید، میتوانید حرکت در داخل رینگ را آموزش ببینید. سپس پیچ و تاب دادن به بدن را یاد میگیرید و می‌‌توانید از ضربههایی که به سمت شما وارد می‌‌شود، اجتناب کنید. سرانجام نوبت به اولین مسابقه غیرحرفهایتان میرسد. شما باید ابتدا مانند یک مبتدی مشتزنی کنید و بعد آنقدر پیشرفت میکنید تا بتوانید جایزه دستکش طلایی را از آن خود نمایید و شاید روزی برسد که جایزه المپیک را نیز به دست آورید.

فقط در این صورت و تنها با پشتسر گذاشتن اهداف میانی است که میتوانید به هدف نهایی برسید و اما در مورد مسابقهنهایی: اگر برنده شوید که خوب مسلم است به هدفتان دست یافتهاید، اما اگر شکست بخورید، باید به این تجربه خود به عنوان یک پشتوانه نگاه کنید. اگر پشتکار داشته باشید و از مسیر اصلی خارج نشوید، شانس بیشتری برای پیروزی پیدا میکنید.

نکتهای که نباید فراموش کنید، این است که باید به خودتان حتی برای کوچکترین موفقیتهایی که به دست میآورید، پاداش دهید. به تواناییهایتان افتخار کنید و از آنها به عنوان پلی برای رسیدن به موفقیتهای بزرگتر استفاده کنید و هیچگاه فراموش نکنید که هر کس پیش از این که راه رفتن را یاد بگیرد، سینهخیز میرود.

تمرکز داشته باشید: اگر شعلههای امید و آرزو در وجودتان فروزان باشد تمرکز به عنوان یک نیروی مهارکننده برای هدایت شعلههای آتش در مسیر مناسب به شمار میرود. برای این که بالاترین بازدهی را داشته باشید، چه یک فرد ثروتمند باشید یا یک ورزشکار باز هم باید ذهنتان را روشن نگه دارید. باید کارهایی را که تصمیم به انجام دادن آنها میگیرید در نهایت تمرکز و دقت انتخاب شوند. اگر پنجاه کار متفاوت در پیش روی دارید و میدانید تنها ۱۰ تای آنها را میتوانید انجام دهید، ذهنتان را از انجام ۴۰ تای باقیمانده پاک کنید.

کارهای بیفایده را از برنامه زندگیتان حذف کنید. باید یاد بگیرید به طور آگاهانه تنها اهداف مهم را انتخاب و فقط آنها را دنبال کنید. با این کار انرژی لازم را به دست آورده و از این که کارهای دیگر را انجام ندادهاید پشیمان نمیشوید. در آخر امور مهم را با بهرهگیری از آخرین حد تواناییهایتان با موفقیت پشتسر میگذارید.

و در انتها باید اشاره کرد که بازندههای واقعی افراد ترسویی هستند که از ادامه کار منصرف میشوند.

بیشترین تلاش را بکنید و به نتیجهای که به دست آوردید، افتخار کنید؛ اما به ذخیرههای اندک خود قناعت نکنید. همیشه ماهیهای بزرگتری هم وجود دارند که خوشمزهتر هستند. مراقب اطراف خود باشید و همه چیز را در نظر بگیرید.

 

 

ديدگاه ها: