موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

علل کندخوانی

04

علل کندخوانی

 

۱- عادات غلط در مطالعه

۲- تصورات، ذهنیت ها و باورهای غلط نسبت به سرعت در مطالعه

۳- سرگردانی چشم در خطوط نوشته ها به دلیل نداشتن سیستم مشخص و کاربردی در مطالعه

۴- برگشت به عقب چشم بصورت ارادی و غیر ارادی و بدون برنامه ریزی خاص

۵- عادت به کلمه کلمه خواندن و عدم تسلط بر دریافت گروهی کلمات و عبارات

۶- پرسش های چشم و مکث های اضافی در بین کلمات

۷- بیان درونی و تکرار ذهنی بیش از حد

۸- بلند خوانی – لب خوانی

۹- عدم وسعت حوزه دید چشم در هنگام خواندن

۱۰- عدم علاقه و بی حوصلگی ورعایت نکردن شرایط مطالعه

۱۱- نداشتن هدف مشخص و عدم برنامه ریزی مناسب برای زمان و مقدار مطالعه

۱۲- پرسش های زیاد چشم (برای هر کلمه چند پرسش)

۱۳- عدم اطلاع از روش های مطالعه صحیح

۱۴- قبول این نکته که سطح خواندن فعلی قابل قبول است.

 

ديدگاه ها: