موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

شرایط فراگیری یک مهارت

04

 شرایط فراگیری یک مهارت

 

گام ۲:شرایط فراگیری یک مهارت

برای اینکه بتوانید یک مهارت جدید را فرا بگرید لازم است به نکات زیر توجه بیشتری داشته باشید:

۱- توکل واقعی به خدای بزرگ واستعانت از او راهگشای اصلی در هر کار مهم است.

۲- انتخاب هدف که در قسمت قبل توضیح داده شد.

۳- تمرین مناسب از نظر کمیت و کیفیت

۴- بالا بردن معیارهای شخصی خود. (میزان انتظارتان ازخودتان را با توجه به استعدادها  و زمینه ها وعلاقه ها و بینش های خودتان بطور دقیق مشخص نمایید. پدیده Pigmalion

۵- الگوبرداری از قسمتهای مثبت و قابل توجه در مسیر تحقق اهداف و درحین یادگیری مهارت.

۶- برداشت ذهنی مثبت از خود (خویشتن پذیری مثبت – خود باوری مثبت)

۷- نظارت دقیق و منطقی در کلیه مراحل پیشرفت در مهارت

۸- دارا بودن حوصله کافی

۹- برخورد منطقی و مثبت با وقایع و پدیده هایی که در حین فراگیری یک مهارت با آن برخورد می کنید.

۱۰- استفاده از تکنیک های تصویر سازی ذهنی. (در بهره وری فردی توضیح داده شده است)

۱۱- استفاده از اصل پاداش و تقویت نقاط مثبت در حین فراگیری مهارت.   

      12- در هر مهارتی، توجه به شرایط جزئی و رعایت موارد ظاهراً ساده بسیار مهم است.

 13- استفاده به موقع از راهنماییهای اساتید و افراد با تجربه یکی ازعوامل بسیار مهم درفراگیری و پایداری یک مهارت است.

۱۴- خونسردی همراه با جدیت و روحیه آرام و مطمئن باعث سرعت و دقت در فراگیری مهارت می شود.

۱۵- جدولی تهیه کنید که با تکمیل آن بتوانید ارزیابی روشنی از وضعیت رشد و پیشرفت خودتان

داشته باشید.

۱۶- انسان ها غالباً ترجیح می دهند کاری را انجام دهند بدون آنکه به کیفیت و چگونگی آن فکر

کنند، در دوره های آموزشی و بعد از آن و همچنین در دوران تحصیل و زندگی حرفه ای توجه

 به چگونگی انجام کار می تواند نتیجه را بهبود بخشد.

۱۷- در هر قسمت از زندگی خود، بطور کلی پذیرش مسئولیت توسط شما، کمک مؤثری در

 راستای تحقق اهداف به شمار می آید.

۱۸- به عنوان مثال می توانید در ارتباط با مهارتهای زیر بطور مشخص و دقیق نظارت و ارزیابی

 خاصی را شروع کنید.

غلبه بر فشارها – شرایط مطالعه- کار گروهی – استفاده از کلاسهای درس- تسلط بر زمان و مدیریت زمان- برنامه ریزی درسی – گذراندن پر بار یک روز تحصیلی- روز تعطیلی- روز شلوغ – روز خلوت و… تهیه گزارش درسی – تهیه مقاله – حل مسأله – امتحان دادن – مهارتهای مربوط به حافظه – یادداشت برداری – درخت حافظه – اصول مباحثه و مذاکره – ارائه کنفرانس و بیان شفاهی – ارتباطات کلامی و غیر کلامی مؤثر با دیگران – رفتار تحصیلی – رفتار مطالعاتی – شیوه مطالعه- دقت- تمرکزحواس- مدیریت اهداف- تصاویر ذهنی – خودیابی – خودشناسی – خود آغازگری – خودارزیابی – خودستانی – خود راهبری – یادگیری ودرک مؤثر- دوست یابی – احترام به معلم و پدر ومادر- پذیرفتن دیگران- سرعت در مطالعه – افزایش حوزه دیدچشم- سرعت انتقال حضور ذهن- تجزیه تحلیل درست مطالب علمی – سازماندهی خلاق- تفکر خلاق- استفاده بهینه ازتواناییهای مغز- استفاده از نیمکره راست مغز- یادگیریخلاق- کدسازی- تقویت مشاهده- استفاده صحیح از قدرت- ناخود آگاه – تسلط برذهن –خود سنجی –رعایت کلیه مراحل مطالعه- یادآوری و فراخوانی بموقع و مناسب- تشخیص نظارت کلیدی بحثها – مطالعه اجمالی-

طرح سؤال – ارتباط و تداعی- برجسته سازی- زمان بندی صحیح در مطالعه- نشاط فکری وجسمی در مطالعه- تیز حسی- نظام مطالعه- سیستم مطالعه سازمان یافته- درونی کردن شیوه ها- مدیریت بر انگیزه ها و باورها و ارزش ها – هنر فکر کردن – پرورش روحیه علمی و جستجوگر

۱۹- از تجربیات دیگران پلی بسازید برای پیشرفت سریع و مؤثر در مسیرهای منتهی به اهداف .

۲۰- نظارت دقیق بر نگرش ها و استفاده مؤثر از تفکر مثبت (در دوره های بهره وری فردی (N.L.P)

 آموزش داده می شود).

 

ديدگاه ها: