موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

محاسبه سرعت خواندن

04

محاسبه سرعت خواندن

 

 سرعت خواندن یعنی محاسبه تعداد کلمات خوانده شده در یک دقیقه …

::: کلمات خوانده شده در یک دقیقه :

 

 میانگین کلمات یک سطر × تعداد سطرهای خوانده شده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = سرعت خواندن

زمان (دقیقه)

::: به عبارت دیگر :

 

۶۰ × میانگین کلمات یک سطر × تعداد سطرهای خوانده شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = سرعت خواندن

زمان (ثانیه)

 

در ضمن میانگین کلمات یک سطر بهتر است، این گونه محاسبه گردد :

 

 مجموع کلمات سه سطر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = میانگین کلمات یک سطر

۳

::: مثال :

برای مثال اگر زمان خواندن سه دقیقه باشد، و شما در این سه دقیقه شما ۳۵ سطر خوانده باشید و همچنین به طور میانگین تعداد کلمات یک سطر، ۱۳ کلمه محاسبه شده باشد آنگاه :

 

۴۵۵ ۱۳ × 35

۱۵۱ ~ ـــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = سرعت خواندن

۳ ۳

 

عدد بدست آمده برای شروع بد نیست. البته با تمرین براحتی تا بالای هزار نیز قابل افزایش است

 

 

 

ديدگاه ها: