موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

اصول یادداشت برداری

04

اصول یادداشت برداری

 

 1- نتایج پژوهش های علمی نشان می دهد که بیشترین بازدهی در مطالعه، بر مبنای یادداشت برداری حاصل می شود.

۲- شناخت و استفاده از نکات کلیدی باعث افزایش فعالیت مغز و در نتیجه یادگیری بالاتر و دقیق تر می شود.

۳- استفاده از طرحهای شبکه ای و درخت حافظه ذهن را فعال می کند.

۴- در مرحله ای که پس از طرح سوال اجرا می شود، یافتن پاسخها منجر به دریافت بخشی از نکات کلیدی می شود.

۵- برای اینکه مطالب یادداشت شده در طرحهای شبکه ای درخت حافظه، در یادگیری و حافظه تأثیر بگذارند لازم است به نکات زیر توجه کنید:

۱- ابتدا بفهمید سپس بنویسید.

۲- کوتاه، تلگرافی،خودمانی، تداعی کننده باشد.

۳- مضحک و عجیب غریب بنویسید.

۴- از نمادها، اشکال و تصاویر مختلف استفاده کنید.

۵- کلمات و عبارات تداعی کننده باعث فعالیت حافظه می شود.

۶- استفاده از رنگهای مختلف در نوشتن باعث یادگیری خلاق می شود.

۶- ذکر تاریخ و مرجع در یادداشت ها بسیار مهم است و باعث بهره برداری بیشتر و بهتر در آینده می شود.

۷- چک کردن و اطمینان حاصل کردن از اینکه ، نوشته ها و یادداشت ها و طرح ها در آینده قابل استفاده است. و خاصیت لازم را جهت بازخوانی و فراخوانی دارد خیلی مهم است.

 

 

::: تمرین :

شما می توانید متون مختلف را از کتابهای درسی، غیر درسی انتخاب کنید و برای هر پاراگراف آن، یک یا چند کلمه کلید پیشنهاد و برای هر کلمه کلید، چند کلید فرعی انتخاب کنید.

با انجام این تمرین می توانید در پیدا کردن کلمات کلیدی، نقش مهمی داشته باشید که یکی از مهمترین و مؤثرترین راههای یادگیری و تقویت حافظه بشمار می رود.

 

 

 

 

 

ديدگاه ها: