موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

برای شیرین تر شدن زندگی، مردان رعایت کنند

02

برای شیرین تر شدن زندگی، مردان رعایت کنند 

           

برای آنکه زندگی زناشوئی از شادی ونشاط لازم برخوردار باشد، مرد در برابر همسر باید اصولی را رعایت کند. شما آقای محترم در صورتی که این اصول را رعایت کنید، همسر شما شیفته شما خواهد شد و تا آخر عمر عاشقانه دوستتان خواهد داشت. هرگز فراموش نکنید یک ” پر” را نمی توان با فشار و قدرت به جایی پرتاب کرد ولی همین” پر” را می توان با با جریان ساده هوا به هر جایی فرستاد .

۱) در مقابل همسر (زن) خود گرفتاری های روزانه و حوادث تلخ زندگی را با اخم و حالت عبوس مطرح نکنید.

۲) هدیه، مهر و محبت را زیاد می کند، به مناسبت های مختلف برای همسر خود هدیه ولو کوچک خریداری و با حالت شاد و خندان به او تقدیم کنید.

۳) چنانچه کم و کسری در خدمات خانه وجود دارد، با کمال محبت و خوشرویی تذکر دهید – اخم و خشونت زندگی زناشویی را به تباهی می کشاند.

۴) در حضور همسر خود به هیچ وجه از زنان دیگر تمجید نکنید.

۵) به بستگان همسر خود مانند پدر، مادر وسایر اقوام وی احترام بگذارید و برای دعوت آنان به خانه قبل از همسر خود اقدام کنید.

۶) هرگز از معاشرت همسر خود با بستگان و خویشاوندانش جلوگیری نکنید، و در معاشرت و دید و بازدید با بستگانش پیشقدم باشید.

۷) با بستگان خود نزد همسر خود در گوشی و نجوا نکنید.

۸) همسر خود را هیچ گاه به خصوص نزد بستگانش سرزنش و تحقیر نکنید – توهین و بی احترامی به همسر، از صفا و صمیمیت در زندگی زناشویی می کاهد.

۹) هیچ گاه خود را برتر از همسر خود معرفی نکنید – سعی کنید من و تو در زندگی نباشد کلمه ما زندگی را گرم و لذتبخش می کند.

۱۰) وقتی همسر شما عصبانی است، او را با مهر و محبت آرام کنید.

۱۱) با همسر خود هیچ گاه لجاجت و مشاجره نکنید.

۱۲) برای گردش و میهمانی رفتن سعی کنید همرا ه زن و فرزندان وقت بگذارید و پیشنهاد همسر خود را در این مورد به علت کار و خستگی رد نکنید.

۱۳) امتیازات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی فامیل خود را در صورتی که با همسر شما فاصله دارد مطرح نکنید.

۱۴) کارهای همسر خود را تحسین کنید، تمجید و ستایش زن کلید کامیابی در زندگی زناشویی است.

۱۵) در قبال همسر خود در امور مختلف قدرت نمایی نکنید.

۱۶) زحمات و هزینه هایی که برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود می کنید هیچ گاه بر زبان نیاورید و بر او منت نگذارید.

۱۷) همسر خود را در خانه محصور و محدود نکنید.

۱۸) در مقابل همسر خود شاد و خندان باشید.       

 

            پورتال سیمرغ

 

ديدگاه ها: