موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

اعتماد به نفس

رازبندگی

اعتماد به نفس
اگر فردی هر روز در خواب سحرگاهان بماند، نمی‏تواند در امورات زندگی خود نظم داشته باشد. بنابراین همین موضوع می‏تواند زمینه ساز بی اعتمادی نسبت به خود باشد و به مرور زمان چون موفقیتی در کارهایش نخواهد داشت، اعتماد خود را از دست خواهد داد و به این ترتیب تهجد موجب اعتماد به نفس در فرد خواهد شد. 

ديدگاه ها: